این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه های زمانبندی شده چهارمین همایش آسیب شناسی دهان، فک و صورت
برنامه های زمانبندی شده چهارمین همایش آسیب شناسی دهان، فک و صورت

برنامه های زمانبندی شده چهارمین همایش آسیب شناسی دهان، فک و صورت :

برنامه چهارمین همایش آسیب شناسی دهان، فک و صورت (سالن فردوسی و خیام)

برنامه چهارمین همایش آسیب شناسی دهان، فک و صورت (سالن حافظ)

برنامه اسلاید سمینارها (سالن حافظ)


back2017-07-30Voting is3 time