این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کسب امتیاز بازآموزی
شرایط کسب امتیاز بازآموزیکسب امتیاز بازآموزی فقط از طریق ثبت نام در سایت آموزش مداوم امکان پذیر می باشد.

آدرس سایت آموزش مداوم کشور
 
www.ircme.ir
back2016-05-21Voting is2 time