این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
کمیته علمی
کمیته اجرایی
کمیته دانشجویی
کمیته ثبت نام
دبیرخانه