این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 13-10 مردادماه 96
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 96/04/01
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 96/04/31