این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

 

نام و نام خانوادگی

 

پست الکترونیک

 

شماره همراه

 

شماره تلفن ثابت

 

 

آدرس کامل

 

خلاصه مقاله شامل:

 حداکثر تعداد کلمات: 300-250

عنوان

 

نام نویسندگان

 با فونت Tahoma و اندازه 12 تایپ گردد

وابستگی سازمانی

با فونت Tahoma و اندازه 10 تایپ گردد

مثال آدرس دهی فارسی برای دانشکده :

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مثال آدرس دهی فارسی برای مراکز تحقیقات :

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

متن خلاصه مقاله

(کلیه موارد با فونت Tahoma و اندازه 12 تایپ گردد)

 

مقدمه:

روش کار:

یافته ها:

بحث و نتیجه گیری:

واژه های کلیدی: (بین 3 تا 5 کلمه)

گزارش مورد شامل :

-          مقدمه

-          ارائه کیس

-          بحث یا نتیجه گیری

 

Full name:

 

Email Address:

 

Mobile

 

Telephone:

 

 

Full Address:

 

Abstract

 

Number of words: 250-300

Abstract Title:

 

Authors Name:

 Font: Times New Roman,Size: 12

Affiliation(s):

Font: Times New Roman,Size: 10

For example  :

Oral & Maxillofacial Pathology Department,School of Dentistry,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran

For Research Centers:

Oral & Maxillofacial Diseases Research Center,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran

Abstract Text:

Font: Times New Roman,Size: 12

The abstract of the Research Article should be concluded:

Introduction:

Materials and Methods:

Results:

Conclusion:

The abstract of the Case Report should be concluded:

Introduction:

Case Report:

Discussion or Conclusion: